2018 March Sermons

John 1: 35-41   Pastor Chuck Carter


2018 03 04 pm “God Reinstates The Covenant”

Joshua 5: 1-9    Pastor Chuck Carter


2018 03 11 am “Following Christ’s Call”

Matthew 14: 22 -33    Pastor Chuck Carter


2018 03 11 pm “The Fall of Jericho”

Joshua 6    Pastor Chuck Carter2018 03 pm “Sin and Defeat”

Joshua 7: 1- 15      Pastor Chuck Carter


2018 03 25 am  “Denial and Restoration”

Matthew 16     Pastor Chuck Carter


2018 03 25 pm “The Fall of AI”

Joshua 6: 1-29     Pastor Chuck Carter